Catalogo

Su printzipeddu

Di Antoine de Saint-Exupéry
In Su Printzipeddu, unu pilota est custrintu a aterrare in su desertu de su Sahara pro unu guastu de s´aeroplanu. In cue, però, connòschet unu printzipeddu chi beniat dae un´àteru praneta. Su contu tenet unu tema filosòficu, finas cun crìticas a sa manera curiosa de bìdere e abbaidare sas cosas chi tenent sas pessones mannas. Custas crìticas a sas cosas «importantes» e a su mundu de sos mannos essint a campus a bellu a bellu in su libru. Sende chi, pro comente est iscritu, est cunsideradu unu libru pro pitzinnos, Su Printzipeddu tenet ideas profundas de sa vida e de sa natura umana. Totu custu essit a craru in s´addòviu de su printzipeddu cun su margiane, chi l´imparat su sentidu beru de s´amighèntzia e su fundamentu de sa natura umana, espressadu dae s´idea: «Bi bidimus bene petzi cun su coro. Sas cosas de fundamentu no las bidimus cun sos ogros». E sunt semper àteras frases de su margiane chi espressant àteros temas de fundamentu de su libru: «Tue ti faghes responsàbile pro semper de su chi as ammasedadu» e «Est su tempus chi as dadu pro sa rosa tua chi la faghet gosi importante pro tene».

Note


Edizioni Papiros

ISBN 6666521425890
Genere Narrativa
Anno 2014
Pagine 84
Formato 15 x 21 cm
Rilegatura Brossura
Lingua Italiano, Sardo
Supporto Cartaceo

€ 10,00

Aggiungi al carrello

Titoli correlati

Rossi abbaia in classe
€ 15,00
Quelli di Piazza del Carmine
€ 20,00
Arcobaleno di sera
€ 15,00
L´ultimo inverno di Adelasia
€ 12,00